DRUŠTVO UZGAJIVAČA “MOSLAVINA” KUTINA ORGANIZIRA 30. MEĐUŽUPANIJSKU IZLOŽBU I 8. SPECIJALKU SISAČKOG PREVRTAČA

 

 

   

Pretraživanje  

   

Postani član Udruge  

   


   

Udruga statut

( 0 Votes ) 
User Rating:  / 0
PoorBest 
Details


Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01), te na temelju člana 16 Statuta Društva uzgajivača “ Moslavina “ Kutina, Izborna skupština Društva uzgajivača”Moslavina” Kutina, održana 28.02.2012. godine u  Kutini u Radićevoj ulici u Pučkom Domu donijela je

 

 

STATUT
Društva uzgajivača “Moslavina” Kutina

 

 

 

I OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, ciljeva, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Društva uzgajivača “Moslavina” Kutina, u daljnjem tekstu Društvo. 

Članak 2. 
Naziv udruge glasi: Društvo uzgajivača “Moslavina” Kutina
Skraćeni naziv udruge glasi : DU “Moslavina” Kutina
Sjedište udruge je: Vladimira Nazora 102. Kutina
Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.
Društvo je upisano u registar udruga pri Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Članak 3. 
Društvo posjeduje pečat. Pečat društva okruglog je oblika, promjera 28 mm. Uz obod je ispisan puni naziv. U  sredini pečata nalaze se četiri stilizirana lika koji predstavljaju životinje i to:pijetao, golub, kunić i ptica.

 


Članak 4.
Društvo zastupaju predsjednikdopredsjednik tajnikSkupština možovlastiti i druge osobe za zastupanjeDruštva.

  

II CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 5. 
Cilj Društva je okupljanje uzgajivača i ljubitelja malih životinja.

 


Članak 6. 
Za ostvarivanje ciljeva, Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:
-unapređivanje uzgoja i selekcije čistokrvnih malih životi­nja 

-edukacija članstva 

-suradnja sa Veterinarskom stanicom u cilju sprečava­nja i liječenja životinja 

-obvezno održavanje izložbe u   vlastitoj   organizaciji 

-organizira posjete izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu 

-organizira nabavu i uvoz životinja u cilju poboljšanja kvalitete i sve ostale djelatnosti koje se ne kose s prirodom i ciljem postojanja Društva , sukladno pravnim propisima 

informiranje javnosti radu Društva;

suradnja sa srodnim udrugama zemlji inozemstvu.

Članak 7. 

Društvo je neprofitna organizacija i ima svojstvo pravne osobe. 
 

Članak 8.
Rad Društva je javanDruštvo obavještava svoje članove radu na sjednicama Skupštineizmeđzasjedanjapisanim izvješćimaodržavanjem informativnih sastanaka ili na drugi prikladan način.

 

 III ČLANSTVOUDRUŠTVU

Članak 9. 
Članom Društva mogu postati svi hrvatski državljanistrancikao pravne osobe sa sjedištem zemlji inozemstvuako prihvaćaju djelovanja ciljeve Društva. 
Članstvo može biti redovito, potpomažuće i počasno. 
Redoviti članovi su oni koji u potpunosti sudjeluju u radu Društva. Redoviti članovi Društva plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština Društva. 
Potpomažući članovi su oni koji uglavnom kroz plaćanje članarine ili materijalno ili financijski pomažu rad Društva.

 

Članak 10. 
Osoba koja želi postati redovitim članom Društva ispunjava pristupnicu s osnovnim podacima o sebi. 
Članom Društva se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Društva.

 

Članak 11. 
Skupština može imenovati počasne članove Društva. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Društva.

 

Članak 12.
Prava i dužnosti članova Društva su: 
- sudjelovati u aktivnostima Društva 
- tražiti pomoć u ostvarivanju svojih ideja unutar područja djelovanja Društva 
- biti informirani o radu Društva
- svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Društva 
- birati i biti birani u tijela upravljanja Društva (samo redoviti )
- poštovati odluke tijela Društva
- poštovati odredbe Statuta 
- izvršavati preuzete obveze 
- plaćati redovito godišnju članarinu

 

Članak 13. 
Članstvo u Društvu prestaje: 

-prestankom djelovanja Društva 

-pismenom izjavom člana Društva o istupanju  

-isključenjem  

-smrću člana 

Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju iz članstva može se izjaviti žalba Skupštini Društva. Žalba se podnosi u roku 30 dana od prijama odluke. Odluka Skupštine Društva o žalbi je konačna. 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke, ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. 

Članak 14.
Društvo se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

  

 IV UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA

Članak 15. 
Tijela Društva su:
                              
-  Skupština

          -      Upravni odbor

                           -  Predsjednik

                           -  Dopredsjednik

                          -  Tajnik 

                                                             -  Nadzorni odbor

 

SKUPŠTINA

 

Članak 16. 
Skupština je najviše tijelo Društva. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redoviti članovi Društva, te po jedan predstavnik svake pravne osobe redovite članice Društva. 
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. 
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu. 
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice. 
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i kada to zatraži najmanje trećina članova Društva.. 
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice, te mjesto i dan održavanja. 
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

 

Članak 17. 
Skupštini predsjedava Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, sjednicom će predsjedavati prisutni Dopredsjednik ili Tajnik. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Društva.

 

Članak 18.
Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočno najmanje natpolovična većina članova Skupštine. Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine na sjednici, a odluka o prestanku rada Društva, dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 19. 
Skupština Društva: 
- utvrđuje politiku razvitka i smjernice za rad Društva
- donosi i mijenja Statut Društva
- usvaja izvješće o radu i poslovanju za proteklu godinu 
- usvaja program rada za tekuću godinu 
- donosi druge akte i odluke važne za rad Društva 
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Društva 
- odlučuje o visini godišnje članarine 
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva
- odlučuje o prestanku postojanja Društva
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom

 

2. UPRAVNI ODBOR

  

Članak 20. 

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge koje provodi odluke Skupštine i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

  

Članak 21.

 

Upravni odbor čine predsjednik i tajnik Društva te 9 redovnih  članova Društva koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Predsjednik i tajnik Društva članovi su Upravnog odbora po položaju.

  

Članak 22.

 

Upravni odbor radi na osnovu programa rada Društva.
Upravni odbor: 
-  predlaže Statut te njegove izmjene i dopune 
-   izvršava odluke Skupštine 
-   vodi i organizira rad između dvije Skupštine
-   podnosi Skupštini izvještaj o radu
-   priprema sjednice Skupštine
-   predlaže financijska izvješća
-   skrbi o imovinsko pravnim i financijskim pitanjima Društva
-   odlučuje o prijemu i isključenju članstva 
-   utvrđuje visinu članarine 
-   pokreće i provodi stegovni postupak prema članovima Društva
-   utvrđuje kriterije i daje skupštini prijedloge za dodjelu nagrada, zahvalnica, znački i povelja Društva
-   informira članstvo i javnost 
-   osniva tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Društva 
-   surađuje s drugim udrugama i državnim tijelima
-   kontrolira zakonitost rada Društva, upozorava na nepravilnosti i predlaže 
-   odlučuje o svim drugim pitanjima u svezi djelovanja Društva koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.
Upravni odbor razmatra i donosi odluku povodom prigovora i upozorenja člana Društva u vezi nepravilnosti u provedbi Statuta. Upravno odbor je dužan odluku donijeti u roku 30 dana od dana dostavljenog pisanog upozorenja, te ukoliko je upozorenje osnovano otkloniti nepravilnosti. 

Članak 23. 

Sjednice Upravnog odbora Društva održavaju se po potrebi. Sjednice sazivaju članovi Upravnog odbora. Sjednicom Upravnog odbora rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti tajnik. Na sjednice Upravnog odbora po potrebi mogu biti pozvani i drugi članovi Društva. 

Članak 24.

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova. Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

 

Članak 25. 

Upravni odbor donosi odluke o osnivanju povremenih radnih tijela Društva. 
Povremena radna tijela obavljaju zadatke zbog kojih su osnovana i o tome podnose izvještaje Upravnom odboru.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 26.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Društva. Predsjednika Društva bira Skupština Društva na mandat od četiri godine.

 

Članak 27. 
 Statutom Predsjednik: 
- zastupa Društvo
- saziva Skupštinu Društva i rukovodi njenim radom
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Društva
- upravlja imovinom Društva
- podnosi izvješća o radu i poslovanju Društva Skupštini Društva
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Društva
- zajedno s Dopredsjednikom i Tajnikom donosi odluku o isključenju člana iz Društva
- obavlja i druge poslove predviđene i drugim općim aktima Društva

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Društva. Predsjednik podnosi Skupštini Društva godišnje izvješće o svom radu.

 

DOPREDSJEDNIK

 

Članak 28.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat Dopredsjednika traje 4 godine

 

TAJNIK

 

Članak 29.
Tajnika Društva bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine. 
Tajnik Društva:
- zastupa Društvo
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva
- nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Društva
- obavlja stručno-administrativne poslove za Društvo

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 30.

 

Radi provođenja nadzora nad radom tijela upravljanja i drugih tijela Društvaosniva se Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva. Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice i rukovodi radom odbora. Nadzorni idbor donosi odluke većinom glasova. Mandat predsjednika i članova traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

 

Članak 31

 

Nadzorni odbor razmatra i kontrolira sljedeća poglavlja :

primjenu Statuta i drugih općih akata,  izvršavanje prava i obveza svih tijela društva, financijsko poslovanje i završni račun,  obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost

 

Članak 32

 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti na uvid dokumentaciju i druge podatke potrebne radi utvrđivanja činjenica da bi proveo svoju zadaču.O svojim nalazima i zatečenom stanju Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće Skupštini Društva najmanje jednom godišnje.                                                                     

 

 

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 33.
Imovinu Društva čine:
- novčana sredstva
- pokretne stvari

 

Članak 34.
Društvo stječe imovinu: 
- od članarine
- od dobrovoljnih priloga, darova, donacija i slično
- od dotacija iz proračuna
- od prihoda ostvarenih obavljanjem dopuštenih djelatnosti
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom

 

Članak 35.
Imovina Društva služi za ostvarivanje ciljeva Društva, te za njeno uredno poslovanje. 
Dobit koju ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti, kao i dobit od svoje imovine,Društvo će koristiti za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva, utvrđeni Statutom.

 

 VI PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

 

Članak 36.
Društvo prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom odnosno temeljem odluke Skupštine. U slučaju prestanka postojanja Društva, Skupština će na svojoj sjednici odlučiti o raspodjeli preostale imovine Društva.

  

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja to jest 28.02.2012. godine a prestaje važiti Statut od 11.01.1998. godine

 

Predsjednik Društva:     

Josip Borić 

U Kutini, 28.02.2012. godine

 

.

   

AddThis     

Etarget     

Marketagent     
© Društvo uzgajivača malih životinja "Moslavina" Kutina